CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AISeeS SOLUTIONS

AISeeS Solutions JSC.

Phone: +84 888 130572

Email: aiseess@aiseess.com       Website: http://www.aiseess.com/

 

Hệ thống quản lư hoạt động khoa học công nghệ

Giải pháp hệ thống hoạt động khoa học công nghệ trong các trường đại học do Aisees Solutions thiết kế được dựa trên công nghệ .NET với open source database đảm bảo tính mở cập nhật với các thay đổi trong công nghệ nâng cấp hệ thống trong tương lai.

GIÚP CÔNG TÁC QUẢN LƯ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC KHOA HỌC HƠN

Phần mềm quản hoạt động khoa học công nghệ được thiết kế dựa theo các hoạt động khoa học công nghệ chủ yếu trong trường đại học bao gồm công tác quản đề tài, quản bài báo, báo cáo khoa học tại các hội thảo trong nước quốc tế, các hoạt động khoa học như thảo luận, báo cáo chuyên đề, học thuật, nghiên cứu khoa học sinh viên, v.v.

Phần mềm dựa trên nền web (web-application) trong đó sở dữ liệu được cài trên máy chủ, phương án bảo mật cao, cho phép người dung chủ động nhập các thông tin cần thiết đơn vị quản khoa học thể xét duyệt, đánh giá chất lượng, thống .

Phần mềm gồm các nhóm chức năng như sau:

Quản đề tài

·       Phần mềm cho phép quản đề tài từ khi viết đề xuất, thuyết minh cho đến theo dơi triển khai. Trong mỗi giai đoạn phần mềm cho phép quản chi tiết đến từng hạng mục như người tham gia, nội dung, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, chi tiết cho từng sản phẩm dự toán.

·       Đặc biệt trong giai đoạn triển khai dự án, phần mềm sẽ cho phép theo dơi sản phẩm để phục vụ công tác đánh giá, nghiệm thu cho từng giai đoạn.

·       Việc nhập dữ liệu thể cho phép từng nhân chủ nhiệm đề tài tự nhập pḥng quản kiểm tra duyệt

Quản công bố khoa học của từng nhân đơn vị

·       Các giảng viên nghiên cứu viên nhập thông tin về các bài báo của ḿnh, Pḥng quản kiểm tra duyệt bài.

·       Một bài báo đồng tác giả sẽ chỉ cần một trong các tác giả nhập thông tin, thông tin sẽ tự động cập nhật cho các tác giả c̣n lại

·       Thông tin công bố khoa học sẽ được thống hiển thị trên Website của nhà trường

Quản hoạt động khoa học khác

·       Các hoạt động khoa học khác như seminar, báo cáo học thuật, nghiên cứu khoa học sinh viên cũng được cập nhật thông tin từ từng nhân

Đánh giá hoạt động khoa học công nghệ của nhân các đơn vị trong trường

·       Đánh giá khối lượng nghiên cứu khoa học cho từng giảng viên, nghiên cứu viên

·       Thống khối lượng nghiên cứu khoa học theo từng đơn vị như Khoa, Bộ môn

·       Hỗ trợ phục vụ công tác đánh giá cán bộ

Thống hoạt động khoa học công nghệ

·       Thống phục vụ quản báo cáo

·       Cho con số về số lượng đề tài các cấp, số lượng công bố khoa học trong thời gian tùy chọn

·       Hỗ trợ phục vụ công tác đánh giá cán bộ

lịch khoa học của từng giảng viên, nghiên cứu viên

·       In lư lịch khoa học theo mẫu

·       T́m kiếm, sắp xếp danh sách thành tích khoa học theo từng nhân

 

UNSUBSCRIBE | GIVE FEEDBACK | CONTACT